ینی کار درست هم باشه باز می‌ترسن پاشون گیر باشه و مجبور به پاسخگویی بشن