تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی سال ۹۵ ابلاغ شد. قیمت پایه‌ی ارزش نسبی خدمات از ۸۸۰۰ تومن به ۹۲۴۰ افزایش یافت