اجازه بدید من خوشحالی نکنم از این نتیجه تا گند نخوره توش