بزرگوار! از دست و زبان که برآید، کز عهده‌ی شکرت به در آید؟