آخه آدم اسم میوه رو می‌ذاره رو کشورش؟ اونم میوه فصلی؟ فکر کردن با یه غ و ق همه‌چی عوض میشه