پرویز سیار چرا دیگه نیست؟ فردوسی‌پور هم نمیاردش تو ۹۰. داد زدناش با صدای نازکش خیلی خوب بود. عشق مارکوس مرک آلمانی هم بود و از فضائلش می‌گفت