ذهن چقدر سیاله واقعن. تو چند لحظه از اسم پرتغال رسیدم به یورو ۲۰۰۴ و بعدش هم فینال پرتغال و یونان و داوری مارکوس مرک و پرویز سیار