تو عالم زر این روزا و این اوضاع رو هم نشونمون دادن و با کله اومدیم این دنیا؟