آرامشی که با شنیدن اذان مرحوم موذن زاده بهم دست می‌ده با هیچ اذان دیگه‌ای حس نمی‌کنم. خیلی عجیبه این صدا. انگار اصلن زمینی نیست