خدا خیرشون بده این دو تا دکتر آخری که رفتیم. سریع تشخیص دادن مشکل چیه وگرنه همچنان در رفت و آمد به مطب‌های دکترای مختلف بودیم