بهش گفتم که مامان از بیماریش هیچی نمی‌دونه. پیش مامان چیزی نگفت که شک کنه