چقدر «نمی‌دونم»های زندگیم زیاده. یابهتره بگم «می‌دونم»ها بسیار کمه.