موسی چه حوصله‌ای داشته با بنی‌اسرائیل این‌همه سر و کله زده و دهن به دهن گذاشته. من بودم ۱-۲ بار حرفامو می‌گفتم، قبول نمی‌کردن می‌گفتم به درک