این فیش قطعن برای یک ماه نیست. با توجه به حق کارانه‌هایی که نوشته احتمالن مربوط به ۸-۹ ماه باشه https://t.co/tEJbQZKC8r