پزشک‌ها بسته به نوع خدمتی که ارائه میشه، براساس انجام دهنده بودن و ناظر بودن، به صورت درصدی کارانه می‌گیرن