به نظرم اینا دیگه غرض‌ورزانه منتشر میشه از طرف یه طیف خاصی