«آنچه که باعث حسرت و تاسف و بدبختی انسانهای امروزی شده، نه علم است و نه هنر است و نه تکنولوژی. بلکه ادامه‌ی بیش از حد بیماری خودخواهیست»