مسکن مهر محمود هم خیلی طرح خوبی بود اگه بی‌حساب کتاب اجرا نمیشد. با این پولایی که دولت برای این طرح خرج می‌کنه به وضع مسکن مهر دچار میشه