این سومین یا چهارمین بازیه که ثانیه‌های آخر بازی گند می‌خوره به پیش‌بینیم