حلواتو بخورم جو هارت. یه تنه گند زد به نتیجه. مردک سوشا مکانی