بازی رو ۱-۱ پیش‌بینی کرده بودم، ۵ دقیقه مونده به بازی عوضش کردم زدم ۱-۰ انگلیس. کاش حداقل دومی رو بزنن