به کمک خواهر فهمیدم طبعم گرم و تر هست و مزاجم دموی