امیر غفور اینقدر موقع سرویس و اسپک دهنش رو باز گذاشت که آخرش مصدوم شد و حمزه زرینی رو انداخت به جون ما