بابا این حمزه رو بکش بیرون دیگه. گند زده به بازی اه