به حدی بازی کسل کننده است که پا شدم خونه رو جارو کشیدم