این گرد و خاک خوزستان و غرب باعث شده بفهمیم اون طرفا چقد آدم خوش‌خط وجود داره