اوه اوه طرف رفت اون فشفشه مانند رو برداره یه نارنجک زدن بغل دستش پرید هوا