بازیکنای چک بعد از بازی باید به جای تماشاگرای خودشون برن از تماشاگرای کرواسی تشکر کنن