من به احترام ترکیه‌ای ها نخواستم طوری پیش‌بینی کنم که ترکیه سبد بسکتبال میشه ولی گویا میشه و سهم من فقط ۵ امتیازه