بابا حداقل قبل از شروع بازی یکی دو بار فیلم بازی ایران و آرژانتین رو پخش می‌کردن برای ترکیه‌ای‌ها