آردا تو عمق حرکت کرده بود اسکل بهش پاس نداد تک به تک شه