گز اش‌گر ترکیه کم مونده گریه کنه به خاطر نتیجه. خیلی بی‌حال گزارش‌می‌کرد گل سوم هم که خوردن لول صداش به حداقل رسید. دلم سوخت براش