اولین جلسه‌ی رادیوتراپی مامان تموم شد. کاش همین ده جلسه باشه فقط