خرما شد ۱۹۴۶۰ تومن. فروشنده گفت ۱۹۵۰۰. کارتو دادم بکشه خواستم بگم حالا که کارت میکشی چرا رندش می‌کنی؟ دیدم دو تا خرما انداخت تو پلاستیک