سرهنگ خلبان گازانبری عمل کرده بازم https://t.co/tjYbDhxbxm