بزرگوار! غرهای ما را بپذیر و بر ما نگیر که «انّکَ اَنتَ السّمیعُ البَصیر»