بزرگوار! صبر ما و طاقت ما رو به اندازه‌ی هوس‌هامون وسعت بده