دوستان شمشیر رو از رو بستن، حربه‌های قبلی گویا کارساز نبوده https://t.co/XGCa6D9jzn