مرزهای وقاحت خیلی وقته تو این مملکت جابجا شده. از اون موقع هم که یارو صاف صاف تو چشم مردم نگاه کرد و دروغ گفت و خندید، دیگه مرزی باقی نموند