وضعیت تبریز رو در حال حاضر اگه بخوام تو یه جمله توصیف کنم باید عرض کنم: شهر رو آب برد