بزرگوار! روا نیست ما رو مهمونی دعوت کنی ولی جیبمون خالی باشه. شل کن سر کیسه رو