واقعن ۲-۰ آخه آقای وحید؟ حالا این هیچی، رومانی و آلبانی ۱-۱؟ متاسفم