بدهی خطمو با ۹۹۹۰ پرداخت کردم الان بدهیم به گفته‌ی خود ۹۹۹۰ صفره ولی خطم باز نشده. دردمو به کی بگم؟ به کجا بگم؟