پوووف چه خبر بوده دیروز تو تبریز و شهرها و روستاهای اطراف. چیزی که ما با چشممون دیدیم یک دهم قضیه هم نبود