بس که عادت کردیم انگلیس رو با لباس سفید ببینیم هنوز نمیتونم تصور کنم قرمزها انگلیسن