ینی تا محوطه جریمه‌ی اسلواکی خوبن‌ها ، بعدش گند می‌زنن #ENG