الهی که ملکه بزنه به کمرتون، یه گل چیه نمی‌تونید بزنید آخه؟ #ENG