بعد از افطار هرچی فکر می‌کنم قبل از افطار چی دلم می‌خواست، یادم نمیاد