بابا اینا خودشون هم نمی‌خوان گل بزنن. شما حرکت رونی رو جلوی دروازه ببین. توپ زیرپاشه صاف می‌ره تو شکم دفاع