حتی اون پیتر کراوچ دو متری هم بعضی وقتا توپ گیر می‌کرد به پاش و شانسی گل میشد.